ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

у ДВНЗ "Придніпровський енергобудівний технікум"

Навчально-виховний процес у технікумі регламентований нормативними документами: Конституцією України, Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХІ століття)", законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови", Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Кожна спеціальність в технікумі має нормативні документи:

–          освітньо-професійні програми;

–          навчальні плани, складені згідно вимог, ОПП, де поданий перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

–          робочі навчальні плани, де конкретизовано планування навчального процесу протягом навчального року;

–          навчальні програми дисциплін, які розроблені викладачами технікуму згідно з вимогами нормативних документів;

–          робочі програми, які розробили викладачі на основі навчальних програм та згідно з навчальним планом.

Для чіткої організації роботи технікуму в навчальному закладі складається робочий графік навчального процесу, а також розклад занять, який забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.

З урахуванням змін та доповнень навчальні плани передбачають отримання студентами фундаментальних знань з дисциплін, які формують їх як фахівців; навчальні та виробничі практики, практичні та лабораторні заняття, курсові проекти розвивають їх практичні навички; дисципліни соціально-гуманітарного циклу формують їх світогляд, гуманістичне ставлення до сфери виробництва, загальнолюдські цінності.

При складанні робочих програм з предметів, до них щорічно вносяться зміни та доповнення з урахуванням вимог виробництва, змін технологій.

Кожного семестру складається і затверджується календарний план проведення заходів, які містять:

–                проведення засідань циклових комісій;

–                проведення засідань педагогічної ради;

–                проведення засідань методичної ради;

–                оперативні наради кураторів груп і старост при завідуючих відділеннями;

–                батьківські збори;

–                оперативні наради при директорові;

–                проведення засідань рад з питань виховної роботи.

Для виконання функцій управління та контролю адміністрація технікуму разом з працівниками диспетчерської служби організує щоденний контроль за проведенням занять, дотриманням вимог при оформленні журналів навчальних занять; запобігає зриву занять при непередбачених обставинах, дотриманням навчальної дисципліни.

Навчальний процес організовується за графіком, який складається щорічно з урахуванням змін щодо кількості академічних груп, використання навчально-методичної та матеріальної бази теоретичного і практичного навчання.

Педагогічний колектив технікуму постійно працює над основними проблемами з вдосконалення навчально-виховного процесу; вивченням рівня викладання і якості знань, умінь і навичок студентів; обміном перспективним досвідом роботи; наданням викладачам допомоги з питань теорії, практичної діяльності у підвищенні результативності педагогічної діяльності.