КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА

ДВНЗ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕНЕРГОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ"

1. Загальні положення

Кодекс честі студента ДВНЗ "ПЕБТ" – це сукупність традиційних морально-етичних норм, які ґрунтуються на національно-ціннісних ідеалах світогляду представника української еліти. Кодекс честі регламентує його відносини з соціальним оточенням, навчально-виховну та громадську діяльність.

Основу Кодексу честі студента ДВНЗ "ПЕБТ" становлять вимоги Конституції України, Концепція стратегії розвитку України у XXI столітті, Концепція виховної роботи в ДВНЗ "ПЕБТ" та кращі традиції української нації.

 

2. Основні моральні засади Кодексу честі студента ДВНЗ "ПЕБТ"

2.1. Батьківщина.

Благом для нашої Батьківщини є: державна незалежність, вільне творення народом політичного, соціального, господарського і релігійного життя; об'єднання українців та представників інших етносів в одну спільноту, що пройнята високим патріотизмом; справедливий державний і соціальний устрій, який виключав би можливість соціальних потрясінь; високий рівень господарства, розквіт духовної культури народу, в тому числі: науки, мистецтва, освіти. Тільки виконання цієї передумови дозволить Україні стати передовою країною в світі.

 

2.2. Громадянський обов'язок

Шкала пріоритетів студента ДВНЗ "ПЕБТ":

1 - загальнонаціональні;

2 - корпоративні;

3 - особистісні.

ДВНЗ "ПЕБТ" один з найкращих навчальних закладів Дніпропетровщини. Бути студентом ДВНЗ "ПЕБТ" – честь. Студенти технікуму мають стати самостійними, активними громадянами незалежної України, провідниками української національної ідеї, справжніми представниками нової української еліти.

 

2.3. Честь

Честь визначальна якість студента ДВНЗ "ПЕБТ". Вона базується на дотриманні традиційних норм моралі українського народу.

 

2.4. Самовідданість

Визначальною рисою представника студента ДВНЗ "ПЕБТ" є самовідданість, виконання своїх обов'язків заради забезпечення національних інтересів України.

 

2.5. Чесність

Студент ДВНЗ "ПЕБТ" ніколи не вдається до обману, крадіжки, інтриг, шахрайства та інших порушень чинного законодавства. Він завжди пам'ятає, що є часткою живого ланцюга української нації.

 

2.6 Духовні засади

Духовною основою для студента ДВНЗ "ПЕБТ" є кращі надбання українського народу, повага до традицій, обрядів та досвіду минулого.

3. Традиції ДВНЗ "ПЕБТ"

3.1 Місце у суспільстві

Студент ДВНЗ "ПЕБТ", громадяни України – завжди і всюди спілкується державною мовою. Саме в цьому полягає шляхетність студента ДВНЗ "ПЕБТ", саме тому вони є новою елітою нації.

 

3.2. Дисципліна та ініціатива

Самоконтроль та налаштованість на перемогу сутнісні риси студента ДВНЗ "ПЕБТ". Він здатен приймати відповідальні рішення і виконувати свої завдання сумлінно, точно та вчасно за будь-яких умов.

 

4. Взаємовідносини

4.1 Взаємини між рівними

Студент ДВНЗ "ПЕБТ" завжди зберігає честь і традиції свого колективу, підрозділу, члени якого підтримують та допомагають один одному на засадах українського солідаризму. Заздрощі та зневага неприпустимі. Кожен, хто досягає успіху - гідний поваги і пошани, хто відстає - має право на підтримку колег. Усі ми - одне ціле, одна команда, одна родина.

 

4.2 Взаємини в колективі

Стосунки мають будуватися на засадах взаємоповаги, повної довіри та щирості. Неприпустимі як панібратство, так і брутальність.

 

5. Відповідальність

Порушення норм Кодексу честі веде до виродження духовної еліти нації, унеможливлює реалізацію особистості та національної ідеї в цілому. Порушник Кодексу честі підлягає осуду колективом і втрачає моральне право називатися представником нової еліти України.

 

 

 

Директор                                                                            Ю.М. Федько